Modenon tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Tämä on Modeno Kuntotarkastukset 1952921-1 henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018. Viimeisin muutos 01.6.2020.

 1. Rekisterinpitäjä Modeno Kuntotarkastukset 1952921-1 puhelin: 050 449 9303
  sähköposti: aki.saari@modeno.fi
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Aki Saari, yrittäjä
 3. Rekisterien nimet
  Asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Modeno:n (jatkossa yritys) asiakasrekisterin olemassa olon peruste on sopimussuhde tai muu yhteys asiakkaan ja yrityksen välillä.
  Asiakasrekisterin henkilötietojen kokoamisen ja käsittelyn tarkoitus on tehdä tarjous kotisivujen lomakkeelta saatujen tarjouspyyntötietojen perusteella tarjous, pyydettyihin tietoihin.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Kaikki asiakastieto hävitetään jatkokäsittelyn jälkeen.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys/ organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Modeno ei ylläpidä rekistereitä missään muodossa. Kaikki asiakastieto hävitetään tarjouspyyntökäsittelyn jälkeen.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Modeno saa tietoja potentiaalisista asiakkaista www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille paitsi Modeno:n tarkasti määritellyille sopimuskumppaneille laskutusta ja taloushallinnon hoitamista varten.
  Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.
  Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  Tahot, joille Modeno henkilötietoja luovuttaa laskutusta ja taloushallinnon hoitamista varten ovat erillisellä sopimuksella sitoutuneet noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä ja muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä.
 8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
  Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterimme on talletettu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuun tietokantaan. Huolehdimme laitteistomme fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvasti. Yritys huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Modeno on ulkoistanut laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehtimisen ulkopuolisen asiantuntijasopimuskumppanin tehtäväksi.
  Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.(Kaikki henkilötieto hävitetään tarjouspyyntökasittelyn jälkeen). Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen joitain tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään. (Nämä tiedot ovat modeno 3 osapuolen kumppanuuksia jotka kunnioittavat GDPR lauseketta.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä edellyttää aina pyynnön esittäjän todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tiedot pyynnön perusteella Modeno puolesta tehdyistä toimista lähetetään kirjeitse rekisteröidyn väestötietojärjestelmään ilmoittamaan viralliseen osoitteeseen. Tiedot voidaan luovuttaa myös henkilökohtaisesti niiden pyytäjälle.
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Modeno takaa rekisteröidyille myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.
 11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Modeno pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Vauhdilla asiaan

Ota yhteyttä